ВИОЛЕТА ЛАМБЕВА
ПЕДАГОГ

Виолета Миланова Ламбева заема длъжността педагог в ЦОП гр. Левски. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Начална училищна педагогика“. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подбира и подготвя материали за индивидуална работа. Подпомага подготовката на децата за образователен и професионален избор. Извършва и консултации с родители/настойници на децата.

ВИОЛИНА ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Осъществява социалната работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случай. Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Провежда индивидуални и групови сесии, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

ЛЮБОМИРА ЛЮБЕНОВА
ЛОГОПЕД

Завършила е ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” специалност ,,Предучилищна педагогика и логопедия“. В Центъра отговаря за качественото изпълнение на логопедичната терапия. Провежда индивидуални сесии с потребители на социалната услуга и осъществява обратна връзка със семействата на децата с езиково-говорни нарушения. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа. Притежава умения за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

СИЛВИЯ МАНДИЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Силвия Мандичева е завършила техническия Университет в гр. Габрово – Стопански факултет, Бакалавър –„Стопанско управление“. Социалния асистент има ключова роля за работата в Центъра. Отговаря за подпомагане на цялостната социална дейност на екипа, с оглед по-качествено предоставяне на социалната услуга. Подкрепя логистично работата на специализирания експертен персонал, като следи нормативната база в областта на социалната сфера. Контактува с външни лица – потребители, представители на организации и институции.

МАРИНЕЛА МАРИНОВА
ПСИХОЛОГ

Завършила е ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” специалност ,,Психология “.

Провежда групови и индивидуални консултации, семейно консултиране и мотивиране. Психологическата подкрепа е насочена към подобряване емоционалното състояние с цел изграждане на стабилност и сигурност; повишаване на способността за саморазбиране и самовъзприемане; развитие на социални умения, повишаване на самооценка и мотивация.