ВИОЛЕТА ЛАМБЕВА
ПЕДАГОГ

Виолета Миланова Ламбева заема длъжността педагог в ЦОП гр. Левски. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Начална училищна педагогика“. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подбира и подготвя материали за индивидуална работа. Подпомага подготовката на децата за образователен и професионален избор. Извършва и консултации с родители/настойници на децата.

СИЛВИЯ МАНДИЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Силвия Мандичева е завършила Технически университет Габрово – Стопански факултет, бакалавър по специалност „Стопанско управление“.
Социалният работник осъществява социалната работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случай. Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Провежда индивидуални и групови сесии, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

ИННА ЛЮБЕНОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Инна Любенова е завършила средно образование в „Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост“ гр. Левски. Студент е във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, специалност ,,Предучилищна педагогика и логопедия“.
Социалния асистент има ключова роля за работата в Центъра. Отговаря за подпомагане на цялостната социална дейност на екипа, с оглед по-качествено предоставяне на социалните услуги. Подкрепя логистично работата на специализирания експертен екип, като следи нормативната база в областта на социалната сфера. Контактува с външни лица – потребители, представители на организации и институции.