СИЛВИЯ ИГНАТОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Силвия Игнатова е Магистър по Право. Отговаря за пряката социална работа с потребителите на Центъра, координира работата по случай на екипа. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга; инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа. Води индивидуални и групови консултации. Извършва мобилна социална работа, осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и семействата.
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА
ПСИХОЛОГ
Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Магистър по „Психология” и бакалавър по „Социална педагогика”. Отговаря за психологическата работа в центъра. Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите. Извършва семейно консултиране и подкрепа. Работи в областта на ранните бракове, повишаване на родителския капацитет, деца, преживели насилие, деца в риск. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа на ЦОП. Има професионален опит в областта на детската психология. Притежава умения за работа с деца с проблеми в личностното развитие, деца в риск и с асоциално поведение.
ВИОЛЕТА ЛАМБЕВА
ПЕДАГОГ
Виолета Миланова Ламбева заема длъжността педагог в ЦОП гр. Левски. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Начална училищна педагогика“. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подбира и подготвя материали за индивидуална работа. Подпомага подготовката на децата за образователен и професионален избор. Извършва и консултации с родители/настойници на децата.