НАТАЛИЯ НИКОЛОВА
ПСИХОЛОГ
Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Магистър по „Психология” и бакалавър по „Социална педагогика”. Отговаря за психологическата работа в центъра. Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите. Извършва семейно консултиране и подкрепа. Работи в областта на ранните бракове, повишаване на родителския капацитет, деца, преживели насилие, деца в риск. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа на ЦОП. Има професионален опит в областта на детската психология. Притежава умения за работа с деца с проблеми в личностното развитие, деца в риск и с асоциално поведение.
ВИОЛЕТА ЛАМБЕВА
ПЕДАГОГ
Виолета Миланова Ламбева заема длъжността педагог в ЦОП гр. Левски. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Начална училищна педагогика“. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подбира и подготвя материали за индивидуална работа. Подпомага подготовката на децата за образователен и професионален избор. Извършва и консултации с родители/настойници на децата.
ВИОЛИНА ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Осъществява социалната работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случай. Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Провежда индивидуални и групови сесии, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.
МОНА СТОЯНОВА-ХАТИБ
ЛОГОПЕД
Завършила е ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” специалност ,,Предучилищна педагогика и логопедия“. В Центъра отговаря за качественото изпълнение на логопедичната терапия. Провежда индивидуални сесии с потребители на социалната услуга и осъществява обратна връзка със семействата на децата с езиково-говорни нарушения. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа. Притежава умения за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст.
СИЛВИЯ МАНДИЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Силвия Мандичева е завършила техническия Университет в гр. Габрово – Стопански факултет, Бакалавър –„Стопанско управление“. Социалния асистент има ключова роля за работата в Центъра. Отговаря за подпомагане на цялостната социална дейност на екипа, с оглед по-качествено предоставяне на социалната услуга. Подкрепя логистично работата на специализирания експертен персонал, като следи нормативната база в областта на социалната сфера. Контактува с външни лица – потребители, представители на организации и институции.