ВИОЛЕТА ЛАМБЕВА
ПЕДАГОГ

Виолета Миланова Ламбева заема длъжността педагог в ЦОП гр. Левски. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Начална училищна педагогика“. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подбира и подготвя материали за индивидуална работа. Подпомага подготовката на децата за образователен и професионален избор. Извършва и консултации с родители/настойници на децата.

СИЛВИЯ МАНДИЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Силвия Мандичева е завършила Технически университет Габрово – Стопански факултет, бакалавър по специалност „Стопанско управление“.
Социалният работник осъществява социалната работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случай. Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Провежда индивидуални и групови сесии, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

СТЕФКА ИВАЙЛОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Стефка Ивайлова заема длъжността социален асистент в ЦОП гр. Левски. Завършила ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ , специалност „Предучилищна педагогика и логопедия“-бакалавърска степен , магистратура „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Социалния асистент има ключова роля за работата в Центъра. Отговаря и подпомага цялостната социална дейност на екипа, с цел по-качествено предоставяне на социалните услуги. Подкрепя логистично работата на специализирания експертен екип, като следи нормативната база в областта на социалната сфера. Контактува с външни лица- потребители, представители на организации и институции.