Център за Обществена Подкрепа (ЦОП) Левски предоставя комплекс от социални услуги, насочени към подкрепа и консултиране на децата и семействата от общността, с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието им.

Мисия на екипа: да подобри качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на територията на община Левски и региона чрез прилагане на нови, устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Капацитет: Капацитетът на работа на Центъра е 25 случая, по които екипът на  ЦОП предоставя услуги ежемесечно.

Основна цел на ЦОП Левски е да предоставя услуги и подкрепа на деца и семейства в община Левски.