Обучение на тема „Работа по случаи на домашно насилие, предназначено конкретно за специалистите от Центровете за обществена подкрепа”

На 28-30 април психологът на ЦОП  Левски взе участие в обучение на тема „Работа по случаи на домашно насилие, предназначено конкретно за специалистите от Центровете за обществена подкрепа” по проект, като комплексна програма за насочване на хора, жертви на насилие.

Обучението беше проведено в Българо-Германския център за професионално обучение в гр. Царево с обучители, експерти в областта, представители на Фондация „Асоциация Анимус”. То представи широк обхват от теоретически и практически насоки за работа с тази особено деликатна проблематика.

В рамките на три дни, чрез теоретично представяне и интерактивни подходи, бяха разгледани обстойно преживяванията на жертвата; динамиката на връзката с насилника в ситуацията на домашно насилие; митове и социални нагласи, свързани с насилието; специфика на психичната травма при деца, свидетели и жертви на домашно насилие; както и потребностите на самите въвлечени в ситуацията. Обсъдиха се възможностите и особеностите на законодателната рамка, касаеща домашното насилие, като обучението беше насочено максимално към усвояването на практически умения за работа, което се постигна и в обсъждането на форми на подкрепа, въплътени и в множеството разигравани казуси в рамките на трите дни.

 Статистиката показва, че насилието заема застрашителни размери в нашето съвремие и реалност. ЦОП е една от възможностите това да бъде променено – като бъде забелязано и изказано, за да бъде нарушено мълчанието и разбит цикълът на безнадеждност.