ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ ЗА 2018 ГОДИНА

В периода 07 – 08 юни 2018 г., в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2018г., специалистите от ЦОП Левски, ЦНСТД Левски, ЦСРИ Левски, ЦОП Балчик, ЦОП Червен бряг, ЦНСТДМУ Червен бряг, ЗЖ Червен бряг и ДЦДВХУ Червен бряг преминаха обучение в два модула: “Методи за работа с деца и възрастни за развиване на умения за общуване с връстници; Техники за формиране на умения за включване в група; Техники за преодоляване на трудности в общуването” и „Техники за работа с емоции; Подкрепа на деца и възрастни за овладяване на емоциите и използване на правилни модели за справяне с тях; Емоционална интелигентност“.

Обучението бе проведено в ЦСРИ Левски с обучител Илия Маринчешки – Педагогически съветник в ПГЕЕ гр. Пловдив и докторант по педагогическа и възрастова психология в ПУ „Паисий Хилендарски“.

През двата обучителни дни специалистите обогатиха теоретичните си познания по представените теми. С включване в ролеви игри, упражнения и прилагане на интерактивни методи и техники бе постигната сполучлива динамика и групова кохезия.

Екипите на социалните услуги на СОНИК СТАРТ, участвали в обучителните модули, обогатиха своите професионални умения с иновативни техники и инструменти за работа с деца и възрастни.